STATUT
FUNDACJI INTEGRO
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą ,,Fundacja INTEGRO'', zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Aleksandrę Cappilleri i Magdalenę Fornal zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Wojciecha Walenta w Kancelarii Notarialnej w Gliwicach, ul Jasnogórska 9 w dniu 27.11.2009 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Organem nadzoru na Fundacją jest minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Bytom

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§ 6

1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności.
2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
3. Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych
4. Fundacja jest powołana na czas nieokreślony

Cele i zasady działania Fundacji.

1. Podstawowym celem Fundacji jest udzielanie wieloaspektowej pomocy osobom i rodzinom. Dla realizacji tego celu Fundacja organizuje i prowadzi działania edukacyjne, oświatowe i w obszarze kultury, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej inwalidów. W szczególności cele Fundacji dotyczą pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w szczególności z powodu:
  a. bezdomności
  b. ubóstwa
  c. sieroctwa
  d. bezrobocia i zagrożenia utraty pracy
  e. niepełnosprawności
  f. długotrwałej lub ciężkiej choroby
  g. przemocy w rodzinie
  h. pokrzywdzenia przestępstwem
  i. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
  j. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
  k. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
  l. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
  m. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z placówek penitencjarnych
  n. trudności w przystosowaniu do życia społecznego osób, które weszły w konflikt
  z prawem
  o. alkoholizmu, narkomanii i innych uzależnień
  p. zaburzeń psychicznych o różnej etiologii
  q. zagrożenia patologią społeczną
  r. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
  s. klęski żywiołowej lub ekologicznej
2. Promowanie integracji i reintegracji społecznej i zawodowej rozumianej w kategoriach jednostki, ale także w aspekcie ogólnospołecznym między innymi poprzez inicjowanie działań mających na celu propagowaniu i wdrażaniu zasady równych szans w tym równości płci.
3. Propagowanie idei i dzieła Matki Ewy von Tiele Winckler z Miechowic
4. Promocja i organizacja wolontariatu
5. Popularyzacja idei tolerancji i dialogu społecznego
6. Wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej w szczególności skierowanych do młodzieży
7. Techniczne, szkoleniowe i informacyjne wspomaganie organizacji pozarządowych i osób indywidualnych zaangażowanych w działalność społeczną
8. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
9. Organizowanie działań z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki ze szczególnym uwzględnieniem osób zakażonych wirusem HIV
10. Podejmowanie działań na polu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem promocji przedsiębiorczości
11. Promowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
12. Promowanie działalności proekologicznej i zrównoważonego rozwoju
13. Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
14. Ochrona dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem inicjowania działań na rzecz ochrony zabytków

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Tworzenie i realizowanie kompleksowego systemu wsparcia w oparciu o diagnozę indywidualnych potrzeb i dysfunkcji
2. Tworzenie i prowadzenie placówek pomocy stacjonarnej różnego typu z zakwaterowaniem.
3. Tworzenie i prowadzenie placówek pomocy stacjonarnej różnego typu bez zakwaterowania .
4. Świadczenie pomocy niestacjonarnej, doraźnej
5. Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb
6. Streetworking
7. Działania resocjalizacyjne
8. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa
9. Prowadzenie działalności terapeutycznej
10. Prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej
11. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej, prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i ochrony zdrowia oraz ratowania życia
12. Tworzenie i realizowanie programów wsparcia socjalnego, psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego oraz prawnego
13. Poradnictwo prawne i obywatelskie,
14. Pomoc finansową i rzeczową
15. Organizowanie i finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój dzieci i młodzieży
16. Organizowanie i finansowanie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu zmianę świadomości społecznej oraz kształtowanie postaw obywatelskich,
17. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
18. Niesienie pomocy osobom chorym
19. Organizowanie konferencji, seminariów, forum, imprez masowych
20. Prowadzenie własnych badań oraz zlecanie i wnioskowanie opracowania informacji o rozmiarach, przyczynach i skutkach zjawisk patologii społecznych i metodach pracy nad nimi
21. Współuczestniczenie w organizowaniu stosownej opieki nad dziećmi z grup ryzykownych zachowań
22. Prowadzenie działalności publicystycznej, informacyjnej i wydawniczej, w tym wydawanie czasopism i broszur
23. Inne nie wskazane w statucie sposoby, które służą realizacji celów statutowych fundacji.

§ 8

Fundacja dla realizacji swoich celów statutowych może:

1. Prowadzić działalność nieodpłatną lub odpłatną w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego odnośnie wszystkich form działalności. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
3. Realizować cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
4. Tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa
5. Powoływać inne organizacje i placówki w granicach dopuszczalnych prawem Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
6. nawiązek,
7. dochodów z tytułu zakupionych obligacji, bonów skarbowych, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych obligacji i funduszach inwestycyjnych pieniężnych oraz innych dochodów kapitałowych
8. działalności odpłatnej korzystających ze świadczeń

§ 11

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
3. Majątek Fundacji nie może być przeznaczany na udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem organizacji dla osób fizycznych oraz organizacji i innych podmiotów, którymi zarządzają osoby bliskie osobom zarządzającym Fundacją
4. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany lub przekazywany na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich. W szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach.

Władze Fundacji.

§ 12


1. Władzami fundacji są:

  a) Rada Fundacji,
  b) Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji.
§ 13

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z co najmniej pięciu członków.
3. Członków Rady Fundacji powołują działający zgodnie fundatorzy
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa ubezwłasnowolnienia całkowitego członka Rady, śmierci bądź skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za popełnienie umyślnego przestępstwa.
6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
7. Rada dokonuje wyboru Zarządu

§ 14

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Uchwały mogą być podejmowane także w trybie obiegowym, w formie listowej.

§ 15

Do zadań Rady należy w szczególności:

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu przez fundację.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 16

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§ 17


1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech członków, w tym Prezesa, Vice-Prezesa i Sekretarza Fundacji powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 18


1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

  a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  b) uchwalanie regulaminów,
  c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji. >/ol> 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
  4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
  5. Pracownicy Fundacji podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie za pracę.
  6. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

  Sposób Reprezentacji

  § 19

  1. Do reprezentowania Fundacji oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo z tym zastrzeżeniem, że dla czynności dotyczących zatrudniania pracowników oraz czynności, których wartość przenosi 10.000 PLN oświadczenia woli składają dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

  Zmiana Statutu

  § 20

  Zmian w statucie fundacji mogą dokonać działający łącznie fundatorzy fundacji lub wstępujący w ich miejsce spadkobiercy zgodnie z zapisami niniejszego statutu.
  Połączenie z inną fundacją.

  § 21

  1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
  2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

  § 22

  W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez działających zgodnie fundatorów fundacji.

  Likwidacja Fundacji i postanowienia końcowe

  §23

  1. Fundatorzy fundacji zachowują prawo do kontrolowania działalności fundacji, prawo członkostwa w organach fundacji, prawo zmiany statutu fundacji, prawo zatwierdzania uchwał fundacji w zakresie przewidzianym przepisami niniejszego statutu.
  2. W przypadku śmierci Fundatora w jego miejsce wstępuje najstarszy spadkobierca lub inna osoba wskazana w testamencie Fundatora. Osoba wstępująca w miejsce Fundatora nabywa uprawnienia przewidziane w niniejszym statucie dla Fundatora.
  3. Osoba wskazana przez Fundatora w testamencie, lub najstarszy spadkobierca mogą wskazać inną osobę, która wstąpi w miejsce Fundatora.

  § 24

  1. Fundacja ulega likwidacji w razie nie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
  2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

  § 25

  Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji oraz fundatorów fundacji lub wstępujących w ich miejsce spadkobierców

FUNDACJA INTEGRO, ul. Matki Ewy 1, 41-908 Bytom - Miechowice, fundacja.integro@gmail.com

PKO BP Oddział Gliwice 84 1020 2401 0000 0902 0325 5965, Numer KRS 0000357324